De Rugshop sinds 1996

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden voor internetverkoop

Algemene voorwaarden

 1. Uitbater van de webwinkel is De Rugshop bvba, maatschappelijke zetel Kerkstraat 76 te
  3290 Schaffen, BTW BE 0808.369.987.
 2. De prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers- of andere kosten worden
  aangerekend, wordt dat bij uw bestelling duidelijk vermeld.
  Wij trachten in onze mailings en website alles zo duidelijk mogelijk te omschrijven.
  Voor gevolgen van drukfouten of fouten in afbeeldingen kunnen wij niet verantwoordelijk
  gesteld worden.
 3. Bij eventuele tijdelijke aanbiedingen dienen de bestellingen ons voor het verstrijken van
  de aangeduide termijn te bereiken.
 4. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren of aan de levering bepaalde
  voorwaarden te verbinden. Deze voorwaarden zullen dan steeds schriftelijk(mail) aan de
  klant worden medegedeeld.
 5. Wij leveren enkel op Belgisch grondgebeid.

BESTELLEN
Wij aanvaarden bestellingen via onze website, per e-mail of per brief.
Bestellingen worden geleverd zolang de voorraad strekt.
Indien iets niet in voorraad is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via mail en wordt er u
ook medegedeeld wanneer het product wel geleverd kan worden.
Indien een product niet(meer) geleverd kan worden, stellen wij u evt. een alternatief voor dat
u al dan niet aanvaardt. Indien u het niet aanvaardt, wordt uw bestelling kosteloos
geannuleerd.
Uw bestelling houdt de aanvaarding van onze algemene voorwaarden in.
De bestellingen kunnen betaald worden op ons rekeningnummer :
IBAN : BE 83734025482515
BIC : KREDBEBB
De bestellingen zullen pas verstuurd worden na volledige betaling .
LEVERING
De levering gebeurt ofwel door onze eigen dienst ofwel door een externe firma op het door u
aangegeven adres. Uw bestelling bij ons afhalen is uiteraard ook mogelijk.
Indien de verpakking beschadigd is, gelieve dit dan onmiddellijk aan de vervoerder te
melden. Eventuele kosten voor een tweede aanbieding zullen aan u aangerekend worden.
BEDENKTIJD EN TERUGSTUREN
Voor alle producten gekocht op de webwinkel van De Rugshop bvba, beschikt de
eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de

levering op het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, ongeacht wie de goederen in
ontvangst neemt. Dit recht is niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.
Het verzakingsrecht vervalt wanneer zowel het product als de verpakking niet meer in
originele, complete en ongebruikte staat verkeren.
Indien de koper wenst gebruik te maken van het verzakingsrecht, dan dient dit
schriftelijk(brief of mail) te worden medegedeeld binnen de 14 dagen vanaf de levering.
Er dient geen reden te worden opgegeven en er komen geen extra kosten bij.
De goederen dienen op kosten van de koper ongebruikt, onbeschadigd en ongeopend(in
originele staat en originele verpakking) uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de levering te
worden teruggestuurd.
Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, verpakkingsmaterialen,… dienen te
worden bijgevoegd, evenals de vermelding van een bankrekening waarop de terugbetaling
kan gestort worden.
Indien blijkt dat de goederen waarvoor het verzakingsrecht wordt uitgeoefend, NIET
onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend(in originele staat en in originele verpakking) zijn
wanneer deze ontvangen wordt door De Rugshop bvba, dan zal het product verder eigendom
blijven van de koper en zal er niet tot enige terugbetaling overgegaan worden.
De koper kan het product dan komen afhalen of het op zijn kosten terug laten opsturen.
De uitoefening van het verzakingsrecht kan opgestuurd worden naar :
De Rugshop bvba, Kerkstraat 76 3290 Schaffen of via info@rugshop.be
De goederen kunnen naar bovenstaand adres teruggestuurd worden.
Voor bepaalde artikelen geldt geen bedenktermijn. Ook gebruikte of beschadigde artikelen-
waarbij bij aflevering geen beschadiging door u is gemeld- worden niet teruggenomen.
Het verzakingsrecht geldt nadrukkelijk niet voor navolgende producten :
– matrassen, hoofdkussens, lattenbodems, boxsprings wegens hygiënische redenen, wij
hebben van al deze producten testmateriaal dat GRATIS kan getest worden, gekochte
goederen hiervan worden om hygiënische reden niet teruggenomen.
– Braces en donsdekens : om hygiënische redenen worden deze ook niet teruggenomen.
– producten die speciaal voor u besteld of gemaakt werden.
Indien de eindgebruiker bij opening van de verpakking een tekort of beschadiging vaststelt,
dient deze binnen de 72 uur na de levering van de goederen schriftelijk(brief of mail) gemeld
te worden aan De Rugshop bvba.
Klachten buiten deze periode van 72 uur zullen niet meer aanvaard worden.
OVERMACHT
Indien er zich een geval van overmacht voordoet waardoor De Rugshop bvba niet binnen de
overeengekomen termijn kan leveren, kunnen de beide partijen na een periode van 8 weken,
overeenkomen de verbintenis te ontbinden zonder dat de partijen een schadevergoeding aan
elkaar verschuldigd zijn.
PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW.
Gratis verzending vanaf € 100, anders € 7 verzendingskosten.
Afwijkingen zijn steeds mogelijk.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud van de webwinkel van De Rugshop bvba, met inbegrip van afbeeldingen, foto’s,
merken, data, productnamen ,bedrijfsnamen, logo’s enz. zijn beschermd door intellectuele
rechten en behoren toe aan De Rugshop bvba of andere rechthoudenden derden.
Reproducties en/of gebruik ervan zijn NIET toegelaten.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op de website is algemeen en niet bedoeld voor een persoonlijk advies of
aanbod.
Ondanks alle inspanningen om fouten te vermijden, is het toch mogelijk dat er onjuistheden
in onze informatie zijn geslopen. Wij zullen dit echter steeds zo spoedig mogelijk trachten
recht te zetten, net als bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van onze website. Onjuistheden
kan u steeds melden via info@rugshop.be.
De inhoud van de website kan (evt links inbegrepen) kan ten alle tijden zonder aankondiging
of kennisgeving aangepast, aangevuld of gewijzigd worden.
De Rugshop bvba geeft geen garantie voor de goede werking van de website en kan hiervoor
ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor gesteld worden.
De Rugshop bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook aansprakelijk worden gesteld
voor schade te wijten aan het gebruik van deze site.